Renditingimused

1. Renditingimused
1.1. Tingimused kehtivad www.Lauamangurent.ee broneerimiskeskkonna omaniku Rentner OÜ (Laenutusettevõte), Tule 6-26 ,Saue, Harjumaa, 76505, registrikood 14966506, info@lauamangurent.ee ja broneeringu sooritanud isiku (Klient) vahel toodete rentimisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad interneti broneerimiskeskkonna vahendusel toodete rentimisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad seadused.

1.3. Laenutusettevõte võib muuta broneerimiskeskkonna üldtingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muutustest teavitatakse broneerimiskeskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

1.4. Inventar on Rentner OÜ omand. Inventari omavoliline edasilaenutamine, müümine, rentimine ja igal viisil võõrandamine on keelatud.

1.5. Kliendil on õigus inventari kasutada ainult sihtotstarbeliselt.

1.6. Klient kohustub kasutama inventari heaperemehelikult.

1.7. Inventar tuleb tagastada laenulepingus näidatud tähtajaks. Kui inventari ei ole õigeaegselt tagastatud nõutakse kliendilt sisse hüvitus hilinenud päevade eest kahekordses laenutustasu suuruses summas.

1.8. Laenutusettevõttel on õigus katkestada leping koheselt kui selgub, et klient on esitanud valeandmeid, klient ei maksa laenutasu õigeaegselt, ei taga inventari säilimist laenutatud kujul, kasutab inventari lepingutingimusi eirates või rikub muul moel käesolevat lepingut. Lepingu katkestamise korral on klient kohustatud tagastama laenutatud inventari koheselt.

1.9. Klient on kohustatud teatama laenutatud inventari kahjustustest ja purunemisest laenule andjale esimesel võimalusel. Kliendil ei ole õigust inventari ise remontida (va kui on kokku lepitud teisiti). Laenutatud inventaril on keelatud eemaldada osi ja neid vahetada ilma laenutaja nõusolekuta.

1.10. Kliendil lasub vastutus inventari varguse ja kadumise korral. Klient on kohustatud hüvitama varustuse kaotuse inventari väljastanud ettevõttele.

1.11. Inventari varguse korral on klient kohustatud koheselt teatama nii politseisse kui ka inventari väljalaenutanud ettevõttele.

1.12. Laenule andjal on õigus nõuda kliendilt sisse kogu tekkinud kahju. Kui inventar on hävinenud või seda ei ole muul põhjusel võimalik tagastada, lasub kliendil kohustus nii laenutustasu maksmiseks kui ka inventari täishinna hüvitamiseks.

1.13. Laenule andja ei vastuta kliendi või kolmandate isikute mistahes kahjude eest. Kõik varustuse kasutamisega seotud riskid lasuvad kliendil ning klient on kohustatud hüvitama tekkinud kahjud rendileandjale ning kolmandatele osapooltele.

2. Hinnad
2.1. Broneerimiskeskkonnas olevad hinnad sisaldavad käibemaksu.
2.2. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse toote allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.

3. Tellimuse vormistamine
3.1. Toode lisatakse ostukorvi ning vajadusel valimist tootelehel nupu „Lisa ostukorvi“ vajutamist.
3.2. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada.
3.3. Broneeringu vormistamiseks tuleb ostukorvis vajutada nuppu „Vormista tellimus“ – klient suunatakse broneeringu vormistamise lehele.
3.4. Broneering loetakse vormistatuks peale kinnitus emaili saabumist kliendi e-posti aadressile.

4. Tasumine
4.1. Tasumine on võimalik kohapeal sularahas või arvega.

5. Laenutusettevõtte poolne tellimuse tühistamine
5.1. Kliendi broneeritud toote puudumisel tühistab Laenutusettevõte tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt, kui täielikult. Tühistatud broneeringust informeeritakse koheselt klienti.

6. Muud tingimused
6.1. Broneerimiskeskkonnas säilitatavaid andmeid Kliendi ja tema tellimuste kohta käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni. Laenutusettevõte ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.
6.2. Kliendi ja Laenutusettevõtte vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Laenutusettevõte vastab Kliendi kaebustele ja pretensioonidele e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.

Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.

7. Laenutusettevõtte kontaktid:
Rentner OÜ

+372 5219988

Tule tn 6-26,Saue,Harjumaa 76505

Registrinumber: 14966506

E-post: info@lauamangurent.ee

veebileht: www.lauamangurent.ee